Slavomíra Szentiványi

Mojou vášňou je logistika a optimálne riešenia.

Premostením vedy s praxou pomáham podnikateľom meniť hasenie problémov na dosahovanie optimálnych výsledkov.

Mapujem ich PROJEKTY do reči nákladov a tým   VIDIA a ROBIA KĽÚČOVÉ KROKY k rastu a rozvoju ich (nielen) finančných tokov.                            

SPRÁVNE HOSPODÁRENIE začína od seba! 

Inšpirujte sa aj VY a meňte svoje SNY a CIELE na VÍŤAZSTVÁ! 

Môj príbeh alebo ako som sa dostala k optimálnym riešeniam

Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a dát. Zosúladiť procesy, toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE.

 Ideálne optimálne: 

 

Optimum =  maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

Dnes už nenaháňam ideálne a najlepšie metódy. Overujem funkčnosť metód vedy i praxe. Používam kombinácie metód pre vytvorenie optimálneho riešenia, ktoré zohľadňuje jedinečnosť a možnosti konkrétneho podniku resp. projektu.

Nenaháňam ideály, riešim optimálne!

Celostný pohľad na systém buduje vedný odbor LOGISTIKA. Veda, ktorá mapuje a vyčísluje najvhodnejšie riešenia pre dosiahnutie cieľov.

Vidím ňou a riešim úlohy, ktoré sú skutočne dôležité. Skúsenosťami som získala celostný pohľad na systémy, ich súvislosti, príčiny i dopady. To mi umožňuje tvoriť cestu optimálneho riešenia k dosiahnutiu cieľa a skracovať rozhodovací, komunikačný a riadiaci proces projektov. 

 

Vylaďujem projekty na CESTU VÍŤAZOV

V každej oblasti platný jednotný princíp CESTY VÍŤAZOV, ktorým vyladíte projekty v každej oblasti podnikania i života. Princíp ukazujúci stav a cestu k zdravým riešeniam. eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo stiahnete tu>> 

Projekty budujem ako DOMY

Všetko dôležité pod jednou strechou predstavuje systém budovania projektov  ako DOMY.

PEVNÝ – vyžaduje pevné základy, PRUŽNÝ – vyžaduje schopnosť prispôsobovať sa zmenám a STABILNÝ – má jednotný ucelený systém merania. 

Na ich dosiahnutie tvorím súbor návodov OPTIMÁLNYCH RIEŠENÍ ako vyladiť jednotlivé činnosti na cestu víťazov, aby sa ciele dosahovali.

Tvorím mosty k spolupráci

Jednotná reč čísel otvára komunikáciu so špecialistami a pracovníkmi rôznych oblastí do spolupráce. Tvorí priestor, aby sa hľadali a nachádzali riešenia zohľadňujúce jedinečnosť a KVALITU života. 

Dostatok času

Mení sa naháňanie a hasenie problémov na hravú výzvu k riešeniam. Buduje sa dostatok času na prácu i život. Zviditeľnením riešenení a ich výsledkov sa skracuje rozhodovací proces pre výber najvhodnejšej cesty k cieľom. 

To nie je práca. To je vášeň, ktorá dodáva energiu a radosť!

Cesta k riešeniu začína od piky

Od roku 2000 kráčam po ceste k optimálnym riešeniam. Najprv štúdium podnikovej logistiky, potom prax a projekty v podnikoch. V oblastiach riadenia zásob, nákupu, výroby až po tvorenie riešení na zlepšenie procesov, znižovanie nákladov a budovanie KAPITÁLU (Cash Flow) pre rast podnikania.

Na každom pracovisku som vždy a znova začínala na začiatku. Potrebovala som sa zoznámiť s množstvom informácií, dátami, systémom, procesmi a ľuďmi. Mapovala som ako systémy i ľudia v podnikoch fungujú, ako sa riešia situácie.

Práce veľa – času málo 

Na začiatku práce na každom novom oddelení som bola zaškolená a oboznámená so systémom, ako sa čo v podniku robí a ako sa situácie štandardne riešia.

Kým som nemala skúsenosti a prehľad, bola som zavaľovaná otázkami, na ktoré som nevedela odpovedať. To ma hnevalo a hnalo hľadať odpovede a tvoriť si systém práce, aby som mala prehľad a vedela úlohy splniť.

S rutinnými úlohami som začínala o 6 hodine.  Z každej porady o 8 hod. som už odchádzala so súrnymi úlohami. Keďže výroba je živý organizmus, vždy sa niečo deje, treba riešiť a hasiť problémy, aby sa stihli termíny.

Môj pracovný čas bol preplnený. Často nepostačoval. Bolo treba v práci tráviť i nadčasy. Cítila som sa ako na dostihových pretekoch. Z porady na poradu a do výroby. Stále beh, nie je čas sa zastaviť!

Pre zlepšenie riadenia podniky nastavili zmenu. Prechod z jedného systému riadenia na druhý. Z maximálnych nákladov do minimálnych. Ľudia boli preškolení a bežalo sa ďalej. Lepší systém a problémov čoraz viac. Vznikali nové problémy, ktorých riešenie predstavovalo straty časové i nákladové. 

Pozrieť sa na to inak 

Celopodnikový projekt riadenia zásob mi umožnil nadobudnúť skúsenosti s metódami podnikania. Zásoby sú premenené peniaze a celý systém podnikania zviditeľňujú. Tvoria mapu ciest a jednoduchý snímok o tom ako celý systém funguje. 

WHAW, zásoby ako jeden snímok, ktorý vám dáva prehľad o tom ako na tom celý systém Vášho projektu či biznisu je

Investovala som viac času do riešenia, ako prácu zjednodušiť a zvýšiť výkon. Mojou výhodou bolo vzdelanie v odbore podnikovej logistiky

Prepájala som odborné poznatky s praktickými skúsenosťami. Testovala som ich v praxi, ktoré a kedy fungujú. Počúvala som ľudí na všetkých úrovniach podniku, ich hnevy na to čo nefunguje a ich návrhy riešenia. Vnímala som jedinečnosť podniku,  jeho podmienky a možnosti.

Vytriedila a pospájala som informácie. Použila som odborné analýzy a výpočty a otestovala kombinácie metód riešenia jednotlivých situácií. Odhalilo mi to  cestu na tvorbu kompasu potrebného k dosiahnutiu cieľov podnikania. eBook HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV zadarmo stiahnete tu>> 

KOMPAS pre tvorbu optimálnych riešení 

Vznikol nástroj merania, zjednotenia a koordinácie projektu v rámci celého podniku. Poskytol okamžitý prehľad priorít, reálnych potenciálov zníženia nákladov a tvorbu nových finančných tokov (Cash Flow) pre rast podniku. 

Vznikol jedinečný systém práce s jasnými pravidlami, kedy a aké metódy používať. Čas na rutinné úlohy sa skrátil a uvoľnil časový priestor na ladenie projektov. 

Teraz som už chodila na porady s KĽÚČOVÝMI informáciami o stave a možnostiach podniku. Mala som prehľad, kde máme potenciály budovania KAPITÁLU a ako ich dosiahnuť. 

Výsledky sa dostavili a nadšenie z dosahovania CIEĽOV sa začal šíriť do celého podniku. Vtiahol do hry celý tím. Spojil logistiku podniku: oddelenia zásob, nákupu, expedície a dopravy.

Prísun nových možností a vedomosti vytvorilo nadšenie z práce a sebarealizácie pre každého člena tímu. Jeho dôležitosť a prínos k riešeniu ho motivovala k skvelej spolupráci. Už to nebol zhon ale výzva!

Hasenie problémov sa zmenilo na predchádzanie problémom. Dosiahnutie výsledkov bol už len prirodzený dôsledok. Ciele boli trvalo dosahovateľné. Pre ďalšie zjednodušenie ešte nasledovala automatizácia pomocou IT systému. 

Kde poznatky a skúsenosti končia... 

Ďalšia zastávka bola vývoj, výroba, predaj, marketing. Prepojenie spolupráce jednotlivých oddelení podniku či projektu s nadväzujúcimi oddeleniami a zákazníkmi. Čím väčší projekt, tým viac ľudí a oddelení spolupracujú. Ale výsledky podnikov sú  v priemere na tom istom výsledku.

Vystali otázky: Prečo je to tak? Čo to ovplyvňuje? Ako je to prepojené? Prečo všetky oddelenia nedokážu ťahať k cieľu jedným smerom. Aký je problém pri tvorbe spolupráce?

Tu už prax ani veda nedodávali metódyHľadala som vlastnú cestu. Zaviedla ma k odborníkom na vedeckej pôde a k vlastnému výskumu na doktorandstkom štúdiu. 

...prichádza inovácia

Cez podrobné skúmanie situácie na každom úseku podnikania som odhalila príčiny a zákonitosti fungovania jednotlivých častí podnikania.

Vznikol KOMPAS optimálnych riešení. Ukazuje cesty k budovaniu KAPITÁLU v podnikaní ako na jednej mape. To umožňuje voliť najvhodnejší smer riešenia k cieľu. 

Ciele sa menia na skutočnosť a pritom budujete KVALITU, ČAS I PENIAZE.

Projekty budujete ako domy, ktoré sú pevné, pružné a stabilné.  Kompas  ukazuje CESTU VÍŤAZOV a potrebné kroky k budovaniu nových zdrojov KAPITÁLU. Takto vyladené projekty a firmy sú dlhodobo životaschopné!

Ste na ťahu!

Objavte jedinečné, úspechmi lídrov overené a účinné metódy ovplyvňujúce úspešnosť vášho projektu, ktoré fungujú vo všetkých oblastiach podnikania i súkromného života. 

Spoznajte princíp CESTY VÍŤAZOV a jej 3 hranice pre zaistenie dosahovania cieľov.

Používajte KOMPAS na tvorenie optimálneho riešenia ako súbor metód a ich návodov, overený úspechmi podnikateľov a obohatený o nové možnosti z oblasti vedy, techniky a praxe!

Vylaďte nimi SVOJE PROJEKTY na dosiahnutie vlastných VÍŤAZSTIEV .

Meňte svoje ciele na víťazstvá a pritom budujte KAPITÁL, KVALITU a ČAS nielen v podnikaní...

 

Vyzdvihnite si darček a dozviete sa Vaše prečo a koľko tým získate: eBooku zadarmo HOSPODÁRENIE VÍŤAZOV tu >>