Slavomíra Szentiványi 

Mojou vášňou je logistika a optimálne riešenia

Spájam nimi účinné metódy lídrov a budujem projekty ako pevné, pružné a stabilné DOMY. 

Získané skúsenosti zdieľam s ľuďmi, aby menili zložité cesty k cieľom na jednoduché a účelné víťazstvá.

Môj príbeh alebo ako som sa dostala k optimálnemu riešeniu

Podnikanie, výroba, stavby, financie, malé i veľké projekty

Vyžadujú spracovať a skoordinovať množstvo informácií a dát. Zosúladiť procesy, toky materiálu, financií a ľudí. Obrovský systém vyžadujúci množstvo energie a času s potrebou dosiahnuť CIELE.

 Ideálne optimálne: 

 

Optimum =  maximálny ZISK pri minimálnych NÁKLADOCH

Dnes už nenaháňam ideálne a najlepšie metódy. Overujem funkčnosť metód vedy i praxe. Používam kombinácie metód pre vytvorenie optimálneho riešenia, ktoré zohľadňuje jedinečnosť a možnosti konkrétneho podniku resp. projektu.

Nenaháňam ideály, riešim optimálne!

Celostný pohľad na systém buduje LOGISTIKA. Veda, ktorá mapuje a vyčísluje najvhodnejšie riešenia pre dosiahnutie cieľov.

Vidím ňou a riešim úlohy, ktoré sú skutočne dôležité. Skúsenosťami som získala celostný pohľad na systém, jeho súvislosti, príčiny i dopady. To mi umožňuje vidieť cestu optimálneho riešenia k dosiahnutiu cieľa a skracovať rozhodovací, komunikačný a riadiaci proces projektov. 

Vylaďujem projekty na ZLATÚ CESTU 

Pomocou zlatého kľuča logistiky. Je to princíp CESTY VÍŤAZOV, ktorým vyladíte projekt v každej oblasti podnikania i života. Princíp ukazujúci stav a cestu k zdravým riešeniam.  

Projekty budujem ako DOMY

Všetko dôležité pod jednou strechou predstavuje systém budovania projektov  ako DOMY.

PEVNÝ – vyžaduje pevné základy, PRUŽNÝ – vyžaduje schopnosť prispôsobovať sa zmenám a STABILNÝ – má jednotný ucelený systém merania. 

Na ich dosiahnutie tvorím súbor návodov OPTIMÁLNYCH RIEŠENÍ ako vyladiť jednotlivé činnosti na zlatú cestu aby sa ciele dosiahli.

Tvorím mosty k spolupráci

Jednotná reč otvára komunikáciu so špecialistami a pracovníkmi rôznych oblastí do spolupráce. Tvorí priestor, aby sa hľadali a nachádzali riešenia, ktoré prinášajú výsledky, trvalo udržateľné výnosy a tým dvíhali kvalitu do života.

Dostatok času

Meni to naháňanie a hasenie problémov na hravú výzvu k riešeniu. Buduje to  dostatok času na prácu i život. Zviditeľnením riešenení a ich výsledkov sa skracuje rozhodovací proces pre výber najvhodnejšej cesty k cieľom. 

To nie je práca. To je vášeň, ktorá dodáva energiu a radosť!

 

Cesta k riešeniu začína od piky

Od roku 2000 kráčam po ceste k optimálnym riešeniam. Najprv štúdium podnikovej logistiky, potom prax a projekty v podnikoch. V oblastiach riadenia zásob, nákupu, výroby až po tvorenie riešení na zlepšenie procesov, znižovanie nákladov a budovanie KAPITÁLU pre rast podnikania.

Na každom pracovisku som vždy a znova začínala na začiatku. Potrebovala som sa zoznámiť s množstvom informácií, dátami, systémom, procesmi a ľuďmi. Mapovala som ako systémy i ľudia v podnikoch fungujú, ako sa riešia situácie.

Práce veľa – času málo 

Na začiatku práce na každom novom oddelení som bola zaškolená a oboznámená so systémom, ako sa čo v podniku robí a ako sa situácie štandardne riešia.

Kým som nemala skúsenosti a prehľad, bola som zavaľovaná otázkami, na ktoré som nevedela odpovedať. To ma hnevalo a hnalo hľadať odpovede a tvoriť si systém práce, aby som mala prehľad a vedela úlohy splniť.

S rutinnými úlohami som začínala o 6 hodine.  Z každej porady o 8 hod. som už odchádzala so súrnymi úlohami. Keďže výroba je živý organizmus, vždy sa niečo deje, treba riešiť a hasiť problémy, aby sa stihli termíny.

Môj pracovný čas bol preplnený. Často nepostačoval. Bolo treba v práci tráviť i nadčasy. Cítila som sa ako na dostihových pretekoch. Z porady na poradu a do výroby. Stále beh, nie je čas sa zastaviť!

Pre zlepšenie riadenia podniky nastavili zmenu. Prechod z jedného systému riadenia na druhý. Z maximálnych nákladov do minimálnych. Ľudia boli preškolení a bežalo sa ďalej. Lepší systém a problémov čoraz viac. Vznikali nové problémy, ktorých riešenie predstavovalo straty časové i nákladové.

Pozrieť sa na to inak 

Celopodnikový projekt riadenia zásob mi umožnil nadobudnúť skúsenosti s metódami podnikania. Zásoby sú premenené peniaze a celý systém podnikania zviditeľňujú. Tvoria mapu ciest a jednoduchý snímok o tom ako celý systém funguje. 

WHAW, zásoby ako jeden 

Investovala som viac času do riešenia, ako prácu zjednodušiť a zvýšiť výkon. Mojou výhodou bolo vzdelanie v odbore podnikovej logistiky

Prepájala som odborné poznatky s praktickými skúsenosťami. Testovala som ich v praxi, ktoré a kedy fungujú. Počúvala som ľudí na všetkých úrovniach podniku, ich hnevy na to čo nefunguje a ich návrhy riešenia. Vnímala som jedinečnosť podniku,  jeho podmienky a možnosti.

Vytriedila a pospájala som informácie. Použila som odborné analýzy a výpočty a otestovala kombinácie metód riešenia jednotlivých situácií. Odhalilo mi to  cestu na tvorbu kompasu potrebného k dosiahnutiu úspechu podnikania. 

KOMPAS pre tvorbu optimálneho podnikania

Vznikol nástroj merania, zjednotenia a koordinácie projektu v rámci celého podniku. Poskytol okamžitý prehľad priorít, reálnych potenciálov zníženia nákladov a tvorbu nových finančných tokov (Cash Flow) pre rast podniku. 

Vznikol jedinečný systém práce s jasnými pravidlami, kedy a aké metódy používať. Čas na rutinné úlohy sa skrátil a uvoľnil časový priestor na tvorenie riešení. Teraz som už chodila na porady s KĽÚČOVÝMI informáciami o stave a možnostiach podniku. Mala som prehľad, kde máme potenciály budovania KAPITÁLU a ako ich dosiahnuť. 

Výsledky sa dostavili a nadšenie s úspechu sa začal šíriť do celého podniku. Vtiahol do hry celý tím. Spojil logistiku podniku: oddelenia zásob, nákupu, expedície a dopravy.

Prísun nových možností a vedomosti vytvorilo nadšenie z práce a sebarealizácie pre každého člena tímu. Jeho dôležitosť a prínos k riešeniu ho motivovala k skvelej spolupráci. Už to nebol zhon ale výzva!

Hasenie problémov sa zmenilo na predchádzanie problémom. Dosiahnutie výsledkov bol už len prirodzený dôsledok. Ciele boli trvalo dosahovateľné. Pre ďalšie zjednodušenie ešte nasledovala automatizácia pomocou IT systému. 

Kde poznatky a skúsenosti končia... 

Ďalšia zastávka bola vývoj, výroba, predaj, marketing. Prepojenie spolupráce jednotlivých oddelení podniku či projektu s nadväzujúcimi oddeleniami. Čím väčšia firma, tým viac ľudí a oddelení spolupracujú. Ale výsledky podnikov sú  v priemere na tom istom výsledku.

Vystali otázky: Prečo je to tak? Čo to ovplyvňuje? Ako je to prepojené? Prečo všetky oddelenia nedokážu ťahať k cieľu jedným smerom. Aký je problém pri tvorbe spolupráce?

Tu už prax ani veda nedodávali metódyHľadala som vlastnú cestu. Zaviedla ma k odborníkom na vedeckej pôde a k vlastnému výskumu na doktorandstkom štúdiu. 

...prichádza inovácia

Cez podrobné skúmanie situácie na každom úseku podnikania som odhalila príčiny a zákonitosti fungovania jednotlivých častí podnikania.

Vznikol KOMPAS optimálneho riešenia. Ukazuje cesty k budovaniu KAPITÁLU v podnikaní ako na jednej mape. To umožňuje voliť najvhodnejší smer riešenia k cieľu. 

Ciele sa menia na skutočnosť a pritom budujete KVALITU, ČAS I PENIAZE.

Projekty budujem ako domy, ktoré sú pevné, pružné a stabilné.  Kompas mi ukazuje ZLATÚ CESTU VÍŤAZOV k cieľu a k budovaniu nových zdrojov KAPITÁLU. Takto vyladené projekty a firmy sú dlhodobo životaschopné!

Ste na ťahu!

Spoznajte ZLATÚ CESTU VÍŤAZOV a jej 3 hranice pre zaistenie dosahovania cieľov. Objavte jedinečný princíp ovplyvňujúci úspešnosť vášho projektu, ktorý funguje vo všetkých oblastiach podnikania i súkromného života. 

KOMPAS na tvorenie optimálneho riešenia ako súbor metód a ich návodov, používaných a overených úspechmi podnikateľov a obohatený o nové možnosti z oblasti vedy, techniky a praxe môžete využívať aj vy! Viac sa dočítate v eBook zdarma tu .

Poďte sa zoznámiť s vedomosťami, ktoré používajú úspešní podnikatelia a vylaďte nimi SVOJE PROJEKTY na dosiahnutie vlastných VÍŤAZSTIEV .

Dotiahnite aj Vy svoje projekty víťazne do cieľa a pritom budujte KAPITÁL, KVALITU a ČAS nielen v podnikaní...